Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Tiểu học

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Trà Vinh 600 0