Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Nhật

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM 650 650
2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 625 700