Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật cơ khí

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 625 650
2 Trường Đại học Nha Trang 0 650