Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Hàn Quốc

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM 650 700
2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 625 700