Ngành Tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 6220209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Tiếng Trung Quốc

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023