Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản lý Nhà nước

Mã ngành: 7310205

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý Nhà nước

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020