Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 6510202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023