Ngành Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Thể chất

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 23.55 0
2 Trường Đại học Tây Nguyên 600 0
3 Trường Đại học Quy Nhơn 700 0