Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Mã ngành: 7620301

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Nuôi trồng thuỷ sản

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Nha Trang 600 0