Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành: 6510304

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 400