Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật nhiệt

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nha Trang 0 600