Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Bảo vệ thực vật

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020