Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 6810205

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023