Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Y tế công cộng

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020