Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 6510401

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật hóa học

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 400