Ngành Piano

Mã ngành: 7210208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Piano

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Văn Hiến 17.75 0
2 Trường Đại học Văn Lang 18 0
3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Văn Lang 650 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 550