Ngành Quay phim

Mã ngành: 7210236

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quay phim

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 15 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 0
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 550 550