Ngành Mỹ thuật đô thị

Mã ngành: 7210110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Mỹ thuật đô thị

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 23.45 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 21.77 0