Ngành Hán - Nôm

Mã ngành: 7220104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hán - Nôm

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế 19 0