Ngành Kiểm nghiệm CLLT thực phẩm

Mã ngành: 6510603

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kiểm nghiệm CLLT thực phẩm

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm 10 10

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm 10 10