Ngành Lâm nghiệp đô thị

Mã ngành: 7620202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Lâm nghiệp đô thị

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai 15 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 16 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai 18 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 19.39 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai 700 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 737 0