Ngành Khuyến nông

Mã ngành: 7620102

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khuyến nông

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024