Ngành Giới và phát triển

Mã ngành: 7310399

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giới và phát triển

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Phụ nữ Việt Nam 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Học viện Phụ nữ Việt Nam 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024