Ngành Điêu khắc

Mã ngành: 7210105

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Điêu khắc

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế 22 0
2 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 23 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024