Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Mã ngành: 7210210

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Trà Vinh 15 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Trà Vinh 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024