Ngành Biên đạo múa

Mã ngành: 7210243

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Biên đạo múa

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024