Ngành Huấn luyện thể thao

Mã ngành: 7140207

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Huấn luyện thể thao

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 23 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 23 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024