Ngành Hội họa

Mã ngành: 7210103

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hội họa

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế 18.5 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế 18 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024