Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Chính trị học

Mã ngành: 7310201

Ngành Chính trị học là gì?

Chính trị học là ngành học chuyên nghiên cứu về các quan hệ giữa các giai tầng xã hội, các dân tộc, các quốc gia với mục tiêu tìm hiểu về xây dựng, bảo vệ và sử dụng quyền lực Nhà nước. Đây là một ngành khoa học tìm hiểu về các quy luật, cách thức vận hành và những kiến thức về chuẩn bị, tổ chức và tìm hiểu các lý thuyết nền tảng về khoa học chính trị.

Học ngành Chính trị học là học gì?

Theo học ngành chính trị học, sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử tư tưởng chính trị, về các thể chế chính trị, về cách thức quản lý xã hội của các nhà nước, về quan hệ chính trị quốc tế, về phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, về về cách mà các chính phủ vận hành cũng như cả về quy trình tạo ra chính sách, pháp luật. Và với những kiến thức này, bạn có thể bước vào cuộc sống rất nhiều công việc khác nhau. Khoa học chính trị cũng sẽ chuẩn bị cho bạn kĩ năng làm việc và đối thoại với nhiều ngành nghề khác trong xã hội không chỉ qua các bài giảng của các thầy cô giáo, mà còn thông qua hoạt động của câu lạc bộ báo cáo viên, cũng như các khóa rèn luyện nâng cao trình độ Tin học, tiếng Anh và các kỹ năng mềm.

Ngành Chính trị học đào tạo cử nhân ngành Chính trị học nắm vững thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tri thức nền tảng của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực gần với Chính trị học, trên cơ sở đó có khả năng vận dụng lý luận, phương pháp và các kỹ năng nghề nghiệp của ngành Chính trị học trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan của đời sống xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân, tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Học ngành Chính trị học ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Chính trị học có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:

 • Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
 • Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội;
 • Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lí luận chính trị;
 • Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương;
 • Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Chính trị học

Để học tập và thành công trong ngành Chính trị học, bạn cần hội tụ các tố chất sau:

 • Tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật;
 • Có ý thức phục vụ cộng đồng;
 • Cần, kiệm, liêm, chính;
 • Tinh tế và nhạy bén về chính trị;
 • Tư duy độc lập, sáng tạo;
 • Bản lĩnh chính trị vững vàng;
 • Khả năng thuyết trình và trình bày vấn đề
 • Có khả năng nghiên cứu, tìm tòi;
 • Chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức, kỉ luật, tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tổ chức.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Chính trị học

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021