Ngành Cắt gọt kim loại

Mã ngành: 6520121

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Cắt gọt kim loại

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023